ilia24.gr
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 14:14

Γιώργος Γεωργιόπουλος: Απόφαση Σταθμός για την Αρχαία Ολυμπία η σύνδεσή της με την Θάλασσα

 

Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

 

 Την έναρξη υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις για την Αρχαία Ολυμπία και την Ηλεία σηματοδοτεί η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τον χαρακτηρισμό του έργου «Οδική σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας  με τον Οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και εκείθεν με τη Θάλασσα» ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τη Χρηματοδότηση, την Ωρίμανση και την Κατασκευή του από το Υπουργείο Υποδομών.

«Η Αρχαία Ολυμπία, με μια απόφαση σταθμό, μπαίνει για πρώτη φορά μπροστά από τις εξελίξεις με όραμα και σχέδιο. Με συντονισμένες κινήσεις καταφέραμε και τεκμηριώσαμε με επάρκεια, πληρότητα και αρτιότητα τον σχεδιασμό ενός οδικού έργου που θα συνδέει απευθείας την Αρχαία Ολυμπία με την εθνική οδό Πύργος - Κυπαρισσία και κατ’ επέκταση με τη θάλασσα και το νότιο τμήμα του Νομού (Καϊάφας)» ανέφερε σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Αναλύοντας την μέχρι σήμερα προετοιμασία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεωργιόπουλος τόνισε ότι «Με έγγραφό μου στις 19 Μαρτίου 2019 και μετά από μια μακρά περίοδο συσκέψεων, διαβουλεύσεων και τεχνικών συναντήσεων, τεκμηριώσαμε, με πλήρη φάκελο που περιελάμβανε οριστική μελέτη οδοποιίας, γεωλογικές και υδραυλικές μελέτες, μελέτες κόμβων καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων:

α) ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο προσπέλασης του παγκόσμιου αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μέσω του υπό αναβάθμιση οδικού Άξονα Πύργος-Καλό Νερό απευθείας με τη θάλασσα, και

β) ότι η βελτίωση της προσπελασιμότητας και η ταυτόχρονη ασφαλής, ταχεία και άμεση σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας με τη θάλασσα θα έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου παραμονής των τουριστών/επισκεπτών στη περιοχή και κατ’ ουσίαν θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και της Νότιας Ηλείας»

Η εν λόγω οδός θα έχει ως αφετηρία την Εθνική οδό Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας (διασταύρωση Πλατάνου) και θα καταλήγει στην Εθνική οδό Πύργου- Κυπαρισσίας (πλησίον Καλλικώμου) και θα έχει μήκος 10,4 χιλιόμετρα περίπου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται η κατασκευή νέας γέφυρας στον Αλφειό ποταμό για την οποία έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη καθώς και κατασκευή 2 cut and cover στο λόφο Κοίλαρη, ανατολικά του φράγματος του Αλφειού. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

«Το μεγάλο στοίχημα για την Αρχαία Ολυμπία είναι να αλλάξει εποχή και να συμπαρασύρει όλη την Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Μιλάμε για μια διαφορετική νοοτροπία, μια νέα αντίληψη σχεδιασμού την οποία εμείς την κάνουμε πράξη. Από την εκπόνηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Αρχαίας Ολυμπίας – Κατακόλου, την εξασφάλιση 40 και πλέον εκατομμυρίων για υλοποίηση της, την ενεργοποίηση του τρένου ως θεματικού τουριστικού, μέχρι την επιτυχία της αποδοχής του δρόμου Αρχαία Ολυμπία-θάλασσα ως Εθνικού και Ειδικού ενδιαφέροντος, αποδεικνύουμε ότι αυτός ο ευλογημένος τόπος αξίζει παραπάνω από μια απλή διαχείριση και απαιτεί όραμα και εξωστρέφεια»  ανέφερε σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος.

 

H ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΟΥ)

Αθήνα 22 / 05 / 2019

Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/οικ/2779

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός του έργου με τίτλο: «Οδική σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με τον οδικό άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και εκείθεν με τη θάλασσα» ως έργου Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 και έγκριση ένταξής του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει για την εργολαβία του θέματος.
 2. Του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/01-09-1977) περί αυξήσεως θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, και ειδικότερα την παρ.4 του άρθρου 10 αυτού.
 3. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
 4. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') και ειδικότερα του άρθρου 3 που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 5. Του Π.Δ 123/2016 (ΦΕΚ208/Α') και ειδικότερα του άρθρου 4 που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 6. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 7. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) και ισχύει.
 8. Της υπ’ αριθ. Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών».
 9. Την με αρ. πρ. ΔΝΣα/οικ. 44075/Φ.2.2.1/06-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων προς άρση ενδεχόμενων αμφισβητήσεων, για δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Ότι η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί πόλο έλξης τουριστών παγκόσμιας εμβέλειας με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου και ήδη σήμερα οι επισκέπτες υπερβαίνουν τις 480.000 ετησίως.
 1. Ότι είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί σύγχρονο οδικό δίκτυο προσπέλασης του αρχαιολογικού χώρου μέσω του υπό αναβάθμιση οδικού άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα, το οποίο ταυτόχρονα θα συνδέει την Αρχαία Ολυμπία απευθείας με τη θάλασσα.
 2. Ότι η βελτίωση της προσπελασιμότητας θα αυξήσει την οδική ασφάλεια και την άνεση στη διακίνηση των επισκεπτών και ταυτόχρονα η ασφαλής, ταχεία και άμεση διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής του τουριστικού πόλου της Αρχαίας Ολυμπίας με τη θάλασσα θα έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου παραμονής των εξυπηρετούμενων τουριστών στην περιοχή και κατ' επέκταση θα προσφέρει δυναμική ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
 3. Ότι σε συνέχεια συσκέψεων σχετικά με το υπόψη θέμα, στο πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο δημοσιοποιήθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η επιλογή της ένταξης του έργου σύνδεσης της Αρχαίας Ολυμπίας με τη θάλασσα στον Προγραμματικό Σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η ανάληψη των διαδικασιών για την ωρίμανσή του από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
 4. Το αΠ 84938/278/19-03-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητείται το έργο της σύνδεσης της Αρχαίας Ολυμπίας με τον οδικό άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και εκείθεν με τη θάλασσα να χαρακτηριστεί έργο Εθνικού Επιπέδου και να αναλάβει το Υπουργείο τη χρηματοδότηση, την ωρίμανση και την κατασκευή του.
 5. Το με ΑΠ 251/11-4-2019 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προς το Γενικό Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών με το οποίο δίδεται η εντολή για τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να χαρακτηριστεί η οδική σύνδεση του θέματος ως έργο Εθνικού Επιπέδου και στη συνέχεια να εκκινήσουν οι διαδικασίες ώστε το έργο να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση.
 6. Το ΑΠ 1357/15-4-2019 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών προς τη Δ/νση Οδικών Υποδομών με το οποίο διαβιβάζεται το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τις ενέργειες της Δ.Ο.Υ. λόγω αρμοδιότητας.

Και επειδή :

 1. Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί παγκόσμιο μνημείο και συνακόλουθα πόλο έλξης τουριστών παγκόσμιας εμβέλειας.

Το έργο «Οδική σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με τον οδικό άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και εκείθεν με τη θάλασσα» είναι απολύτως αναγκαίο και επείγον, είναι σημαντικό ως προς το μέγεθος, τη σημασία και τα αποτελέσματά του και ταυτόχρονα διέπεται από εξαιρετικές ιδιαιτερότητες και περιορισμούς λόγω του χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.

 1. Το έργο «Οδική σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με τον οδικό άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και εκείθεν με τη θάλασσα» έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό.
 1. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του υπόψη έργου θα είναι σημαντικά και διαχρονικά και δεν αφορούν μόνο στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην προβολή της χώρας και στην εθνική οικονομία.
 2. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου.

 

Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε

Τον χαρακτηρισμό του έργου με τίτλο: «Οδική σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με τον οδικό άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και εκείθεν με τη θάλασσα» ως έργου Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977, και την έγκριση ένταξής του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 

ΠΗΓΗ:ilia24.gr

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.