ilia24.gr
Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 13:09

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης

Προς τους κατοίκους (γονείς ή κηδεμόνες) του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για το έτος 2018-2019.

Το ΝΠΔΔ λειτουργεί τους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς:

 • • Παιδικός Σταθμός Ανδραβίδας, κα. Αναστασία Κουτσογιαννοπούλου, ΤΗΛ.2623054295
 • • Παιδικός Σταθμός Λεχαινών, κα. Χρύσα Λιάλιαρη, ΤΗΛ. 2623022645
 • • Παιδικός Σταθμός Βάρδας, κα. Μαρία Τσάτσου, ΤΗΛ. 2623071217

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31-8-2018, δηλαδή έχουν γεννηθεί το αργότερα μέχρι 29-2-2016.

Επίσης, τα παιδιά που εγγράφονται στους Παιδικούς Σταθμούς θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τον έλεγχο των σφικτήρων και να μη φορούν πάνες τις ώρες που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό.

Οι Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς από Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 έως και Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

Καθημερινά από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά πρέπει να κατοικούν στην περιοχή Δήμου Ανδραβίδας –Κυλλήνης ή να εργάζονται οι γονείς τους στην περιοχή του Δήμου. Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την ύπαρξη κενής θέσης.

Στην περίπτωση που οι Αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν και θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ και θα εγγράφονται με σειρά προτεραιότητας τα νήπια των ασθενέστερων κοινωνικοοικονομικά οικογενειών.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά ΔΕΝ θα εξετάζονται στην Α΄ επιλογή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

1) Αίτηση (χορηγείται από τον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό)

2) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3) Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού

 1. a. Ακριβές αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (σελίδα με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού)
 2. b. Πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (mantoux)

4) Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων.

5) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

 • • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ένσημα 2018
 • • Για ελεύθερο επαγγελματία απαιτείται αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασφάλισης ή ασφαλιστική ενημερότητα.
 • • Εργαζόμενοι/νες απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου χωρίς ατομική ασφάλεια γίνεται δεκτή η αίτηση με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν εργάζεται στην επιχείρηση θα γίνεται διαγραφή του παιδιού
 • • Σε αίτηση γονέα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης απαιτείται:
 1. 1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 2. 2. Να έχει αγροτική περιουσία στο όνομά του ή να είναι διαχειριστής αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, που έχει όμως δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • • Οι αυτοαπασχολούμενοι να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.

6) Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

7) Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού για εκείνους που δεν υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

8) Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται με την Αίτηση και αφορά πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας του παιδιού.

9) Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση να υπάρχει βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού

10) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

Η επιλογή των παιδιών για την εγγραφή τους στους Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2018-2019 γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια μοριοδότησης σε μια προσπάθεια να υπάρχει η δικαιότερη επιλογή των παιδιών.

 • • Υπάλληλοι του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ θα μοριοδοτούνται με 5 μόρια επιπλέον.

Παρακάτω αναφέρονται τα Κριτήρια Αξιολόγησης (Μόρια) βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή.

 

Κριτήρια αξιολόγησης (μόρια)

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 10.000,00 € 70 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 13.000,00 € 60 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 16.000,00 € 55 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 19.000,00 € 50 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 24.000,00 € 45 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 28.000.00 € 40 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 32.000,00 € 35 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 35.000,00 € 30 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 40.000,00 € 25 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 50.000,00 € 15 Μόρια

Οικογενειακό Εισόδημα κατά έτος 60.000,00 € 5 Μόρια

Οικογένεια με ενοίκιο 15 Μόρια

Οικογένεια με στεγαστικό δάνειο 10 Μόρια

 

Κοινωνικά κριτήρια

Πατέρας ΑΜΕΑ πάνω από 67% 20 Μόρια

Μητέρα ΑΜΕΑ πάνω από 67% 20 Μόρια

Οικογένεια με παιδί ΑΜΕΑ 20 Μόρια

Πολύτεκνη οικογένεια με παιδί ΑΜΕΑ 20 Μόρια

Παιδί ορφανό ή μονογονεϊκό 20 Μόρια

Παιδί διαζευγμένων γονέων 15 Μόρια

Παιδί με γονέα στρατευμένο 20 Μόρια

Παιδί γονέων που ζουν σε διαφορετικές πόλεις άνω των 100 χμ 20 Μόρια

 

Αριθμός Παιδιών

Πρώτο παιδί 4 Μόρια

Δεύτερο παιδί 6 Μόρια

Τρίτο παιδί 8 Μόρια

Τέταρτο παιδί 12 Μόρια

Πέμπτο παιδί 16 Μόρια

Πηγή:ilia24.gr

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.