ilia24.gr
Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 18:40

Εκλογές στις 29 Οκτώβρη στον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου – Ολυμπίας

Το   Δ.Σ. του  Ιατρικού  Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας  στην  τακτική του συνεδρίαση  την  11-09-2017    αποφάσισε  την προκήρυξη  των αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη όλων των αιρετών οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, και συγκεκριμένα νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων  του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

 

Βάσει του υπ΄αριθμ. 420/21-02-2017  εγγράφου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατόπιν αντίστοιχης απόφασης  του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.,   ορίστηκε  η διεξαγωγή  των αρχαιρεσιών  σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας   στις  22   Οκτωβρίου  2017 ή  η μετάθεσή τους κατά μία εβδομάδα  δηλαδή   την  29η  Οκτωβρίου  2017. 

Σύμφωνα με τα  παραπάνω,  το  Δ.Σ. του Ι.Σ.Π.Ο.  κατά  την  συνεδρίασή του την 11-09-2017   αποφάσισε όπως   οι  αρχαιρεσίες στον Ι.Σ.Π.Ο.   πραγματοποιηθούν  την  Κυριακή  29  Οκτωβρίου   στα  γραφεία  του  Συλλόγου  επί της οδού  Γρηγορίου Ε΄ 1  (έναντι  Δικαστηρίων)  και  από  ώρα  10.00  πρωϊνή  έως  τη δύση του  ηλίου.            

Σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  σας  πληροφορούμε τα εξής :

 1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου έχουν όλα τα μέλη που έχουν ανανεώσει την  εγγραφή τους  για το  έτος  2017  και δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης  του επαγγέλματος. 
 2. Για το  Δ.Σ. θα εκλεγούν  11 μέλη  εκλεγόμενα  με το σύστημα  της απλής αναλογικής, με ψηφοδέλτια  συνδυασμών  ή μεμονωμένων υποψηφίων. Ο αριθμός των κατά το προηγούμενο εδάφιο εκλεκτέων μελών του Δ.Σ. καθορίζεται επί τη βάσει του αριθμού των τρεις μήνες προ των αρχαιρεσιών εγγεγραμμένων στο μητρώο  του Συλλόγου μελών.
 3. Για το Πειθαρχικό  Συμβούλιο  θα  εκλεγούν, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και πέντε μέλη. Ο  Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος πρέπει να ασκούν το επάγγελμα 15 έτη και για την εκλογή  τους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Τα  μέλη πρέπει να ασκούν το επάγγελμα  10 έτη και για την εκλογή τους απαιτείται σταυρός προτίμησης.
 4. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν τρία(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
 5. Για εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα εκλεγούν  τέσσερα  (4) μέλη - με τους  αναπληρωματικούς τους - που πρέπει να έχουν συμπληρώσει  ένα  έτος εγγραφής στον Ιατρικό  Σύλλογο.
 6. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα (κατά συνδυασμούς ή σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι), πρέπει να καταθέσουν αίτηση στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, (άρθρο 26 του ΒΔ 11.10/ 7.11.1957) μέχρι και  την  Παρασκευή   29   Σεπτεμβρίου 2017. 

Αυτή την ημέρα οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  από ώρα   10.00 π. μ. έως  14.00 μ.μ.

  Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να συνοδεύονται  από βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος είναι  μέλος του και έχει ανανεώσει την εγγραφή του  καταβάλλοντας την συνδρομή στο Σύλλογο  για το έτος  2017. 

Εντός τριών ημερών από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας (ημερομηνίας) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωσή του, που θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, τους πιο επάνω υποψηφίους (βλ. σχ. στο  ίδιο άρθρο).

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εγγραφέντες στο Σύλλογο 15 ημέρες πριν τις εκλογές δηλαδή μέχρι και το Σάββατο  14   Οκτωβρίου  2017     και  τα μέλη που   έχουν  πληρώσει  τη  συνδρομή  τους  για το  έτος  2017.  Την ημέρα  αυτή τα γραφεία θα είναι ανοικτά  κατά τις ώρες  λειτουργίας του  δηλ.  από  10.00 π.μ. έως και  14.00  μ.μ.  η οποία  είναι η  καταληκτική ώρα  για  την πληρωμή  των  συνδρομών προς το Σύλλογο για   να έχετε δικαίωμα  ψήφου.

Στη συνέχεια  κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου ο οποίος υπόκειται στον  έλεγχο κάθε μέλους. 

 Ο κατάλογος αυτός δύναται να διορθωθεί από το Δ.Σ.,  μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου, η  οποία γίνεται δεκτή το αργότερο οκτώ (8)  ημέρες προ των εκλογών δηλαδή έως το Σάββατο  21  Οκτωβρίου  2017.

 1. Η ψηφοφορία γίνεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία και όχι με πληρεξούσιο. Για την ψηφοφορία χρειάζεται Ιατρική Ταυτότητα  ή  Αστυνομική  ή  Βιβλιάριο  του Τ.Σ.Α.Υ ( ασθενείας).
 2. Την εκλογή διενεργεί επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, τον Γραμματέα και τρεις (3) ψηφολέκτες που εκλέγονται (μαζί με τους αναπληρωματικούς) «από τους παρευρισκομένους» στην αίθουσα της ψηφοφορίας πριν από την έναρξή της. Οι ανωτέρω μαζί με τον Εκπρόσωπο από την  Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδος, αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία και μόνο ευρίσκεται στην αίθουσα του εκλογικού τμήματος κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, μαζί με αντιπροσώπους των συνδυασμών ή με μεμονωμένους υποψηφίους.
 3. Ψηφοδέλτια θα υπάρχουν ξεχωριστά για  1) Δ.Σ. και  Εξελεγκτική  Επιτροπή, 2) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και  3) για τους Εκπροσώπους στον ΠΙΣ.
 4. Η προτίμηση θα εκφρασθεί με σταυρό στην αρχή ή στο τέλος  του ονόματος του υποψηφίου. Μπορούν να  τεθούν τόσοι  σταυροί όσοι και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών στο καθένα  από τα όργανα του Συλλόγου. 
 5. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων τα οποία αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της  Εφορευτικής Επιτροπής. Το σύστημα εκλογής είναι αυτό της απλής αναλογικής.
 6. Ενστάσεις κατά του κύρους των Αρχαιρεσιών υποβάλλονται  στον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου – Ολυμπίας το αργότερο οκτώ  (8) ημέρες από την διενέργεια των εκλογών.
 7. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  είναι υποχρεωτική.
 8. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Ι. Σ.Π.Ο. και στα γραφεία του  Ιατρικού Συλλόγου.

 

ΠΗΓΗ: ilia24.gr                                                             

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.