Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 10:45

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Νοσοκομείο Πύργου για τις ανάγκες της καθαριότητας

 

Πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,συνολικά είκοσι (20) ατόµων

για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσώνπεριστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του
Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας που εδρεύει στον Πύργο του νοµού Ηλείας.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Πύργου, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω
προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες  Έντυπα –
∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες  Έντυπα –
∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%94446907%CE%95-%CE%97%CE%A7%CE%94?inline=true

ΠΗΓΗ:https://www.ilia24.gr

Σχετικά Άρθρα